RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO  POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Małomłyńskiej 1, 86-300 Grudziądz,
 2. Sposób kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego, to e-mail: inspektor[at]worksoft[dot]com[dot]pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego ustawowych zadań publicznych, określonych w:
 4. a) Ustawie Prawo Budowlane
 5. b) Ustawie Kodeks postępowania administracyjnego
 6. c) Ustawie o opłacie skarbowej
 7. d) Ustawie o dostępie do informacji publicznej
 8. e) Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym
 9. f) Ustawa o służbie cywilnej
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej , Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 11. a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 12. b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 13. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
 14. a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 15. b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 16. c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 17. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 18. e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 19. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust.1 lit. A RODO lub art. 9 ust. 2 lit. A RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 20. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowy Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego. Przy czym podanie danych jest:
 21. a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
 22. b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 23. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania ani udostępniane do kraju trzeciego

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>